lavinia Scheepsstoffering Sneek

 

 

LEVERINGSVOORWAARDEN LAVINIA SCHEEPSSTOFFERING

 

 

VAN:


Lavinia Scheepsstoffering 


gevestigd en kantoorhoudende te Sneek,

Willem Lodewijkstraat 4, 8606 AE Sneek 

kvk 50382489


hierna te noemen Lavinia.


Artikel 1. Definities
 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Lavinia Scheepstoffering  
 
koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;


 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lavinia en een koper waarop Lavinia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lavinia voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes / orderbevestigingen
 
1. Offertes van Lavinia zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de
offerte.
 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Lavinia niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Lavinia’s offerte c.q. orderbevestiging.
 
3. In offertes c.q. orderbevestigingen van Lavinia genoemde levertijden en andere voor door Lavinia te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 
4. Door Lavinia opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 
5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 
6 Lavinia is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Levering

 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 
2. De door Lavinia geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
 
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 

 

Artikel 5. Levertijd
 
1. Door Lavinia opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 
2. Bij niet tijdige levering dient de koper Lavinia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Lavinia een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 
3. De door Lavinia opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

Artikel 6. Deelleveringen
 

 
Het is Lavinia toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Lavinia bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7. Technische eisen enz.

  
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Lavinia er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden


Indien door Lavinia een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 


Artikel 9. Ontbinding van de overeenskomst


1. Een overeenkomst tussen Lavinia en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
 
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Lavinia omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 
indien Lavinia de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
 
In genoemde gevallen is Lavinia bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
 
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Lavinia zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Lavinia bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 Artikel 10. Garantie

 
1. Lavinia garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, levering documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur.
 
De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op het doekmateriaal van zonweringen en/of screens, normale gebruiksslijtage van banden, riemen en andere hijsmiddelen
 
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
Lavinia kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 
4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het uit laten hangen van een zonnescherm bij een windkracht, hoger dan windkracht 3; Een elektronschakelaar niet op de neutrale stand terugzetten, nadat een rolluik en/of zonnescherm neergelaten, dan wel opgetrokken is. Montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door Lavinia geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.
 
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 
6. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Lavinia, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
 

 Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 
1. Alle door Lavinia geleverde zaken blijven het eigendom van Lavinia totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Lavinia gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 
2. Door Lavinia geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lavinia dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Lavinia haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lavinia zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Lavinia zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
 
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 
of de juiste zaken zijn geleverd;
 
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
 
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Lavinia te melden.
 
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Lavinia
 
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Lavinia worden geretourneerd.

 

 Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
 
- in Nederlandse valuta
- exclusief BTW
- op basis van door Lavinia gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek
 
2. Indien Lavinia met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Lavinia niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Lavinia kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet- voorzien omstandigheden.
 
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 14. Emballage

 
1. De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, bokken (t.b.v. glas), dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarboren en niet zijnde verpakkingsmaterialen zoals karton en overige beschermstrips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.
 
Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Lavinia gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Lavinia deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.Artikel 15. Betaling
 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Lavinia aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Lavinia en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
Artikel 16. Kredietbeperking
Lavinia is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 3% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

 Artikel 17. Incassokosten

 
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
 
 over de eerste € 3.000,00 15%
 over het meerdere tot € 6.000,00    10%
 over het meerdere tot € 15.000,00 8%
  
2. Indien Lavinia aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


 
Artikel 18. Aansprakelijkheid


 
Lavinia is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
 
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
 
2.Lavinia is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lavinia of haar ondergeschikten;
 
3. De aansprakelijkheid van Lavinia is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Lavinia in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Lavinia aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Lavinia beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 
5. Lavinia aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Lavinia van Lavinia’s producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor Lavinia of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit Lavinia uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf Lavinia volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Lavinia aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Lavinia ontstaat

 

Artikel 19. Overmacht
 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop «Lavinia» geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor «Lavinia» niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van «Lavinia» daaronder begrepen.
 
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van «Lavinia» opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door «Lavinia» niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
3. Indien Lavinia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


 

Artikel 20. Geschillenbeslechting
 
De rechter in de woonplaats van «Lavinia» is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 21. Toepasselijk recht


 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Wens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.
 

Lavinia Scheepsstoffering Sneek  |  laviniascheepsstoffering@hotmail.com